Konsorcjanci

na str_jpg

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

IGF PAN jest placówką naukową reprezentującą główny nurt polskich badań podstawowych w zakresie fizyki Ziemi. IGF PAN prowadzi monitoring globalnych pól geofizycznych zakresie sejsmologii, geomagnetyzmu i wybranych elementów dotyczących fizyki atmosfery. Badania w Instytucie dotyczą dyscyplin naukowych: sejsmologii, geomagnetyzmu, fizyki wnętrza Ziemi, fizyka atmosfery, hydrologii i badań polarnych. Instytut prowadzi 10 obserwatoriów na terenie Polski i jedno na Spitsbergenie.

www.igf.edu.pl

 

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

CBK PAN prowadzi badania w zakresie fizyki przestrzeni wokółziemskiej i międzyplanetarnej, fizyki Słońca i ciał układu słonecznego, a także globalnej geodynamiki i geodezji planetarnej. Działalność badawcza jest ukierunkowana na tworzenie podstaw naukowych niezbędnych do projektowania i budowy satelitarnych instrumentów oraz realizacji satelitarnych misji badawczych i aplikacyjnych. Prowadzone są także prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii satelitarnych.

www.cbk.waw.pl

 

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii

ING PAN jest placówką specjalizującą się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Celem badań jest lepsze zrozumienie geosystemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

www.ing.pan.pl

 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

IO PAN prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Kierunki strategiczne badań IO PAN, to badanie roli oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich, zmienności naturalnej i antropogenicznej środowiska morza bałtyckiego, współczesnych zmian ekosystemów u brzegów mórz szelfowych oraz badanie genetycznych i fizjologicznych mechanizmów funkcjonowania organizmów morskich.

www.iopan.gda.pl

 

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

CAMK PAN prowadzi badania teoretyczne i obserwacyjne w zakresie astronomii i astrofizyki gwiazd i układów gwiazdowych, procesów fizycznych w obiektach kosmicznych, powstawania i ewolucji obiektów astrofizycznych. Centrum zaangażowane są w wiele międzynarodowych projektów badawczych i instrumentalnych, m.in. H.E.S.S., INTEGRAL, Herschel, SALT, Solaris, a także uczestniczy w projekcie BRITE, w ramach którego zostaną wystrzelone dwa polskie satelity do badań astrosejsmologicznych.

www.camk.edu.pl