Zadania

  1. Wspólne badania naukowe

Centrum będzie ośrodkiem integrującym w Polsce badania o fizycznych i chemicznych procesach zachodzących na Ziemi, w jej otoczeniu i w układzie słonecznym, ośrodkiem aktywnie uczestniczącym w międzynarodowych i krajowych programach, tworzącym własne narzędzia badawcze (in-situ i satelitarne).

  1. Działalność edukacyjna

GeoPlanet stanie się ośrodkiem aktywnie wspierającym doktorantów i pracowników Centrum w wyborze ścieżki rozwoju kariery i rozwoju osobistego, a także rozpowszechniającym w społeczeństwie wiedzę o Ziemi i Kosmosie. Działania te będą mogły być podejmowane wspólnie z zainteresowanymi placówkami szkolnictwa wyższego, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami.

  1. Rozwój i wykorzystanie międzynarodowej infrastruktury badawczej

Centrum będzie wykorzystywać istniejące narodowe stacje badawcze i statki badawcze, uczestniczyć w odpowiednich programach europejskich, dwustronnych i wielostronnych projektach badawczych, umożliwiających wykorzystanie międzynarodowych baz danych z zakresu planetologii, geofizyki, oceanologii i geologii.

  1. Popularyzacja wiedzy

Centrum w wymiarze społecznym będzie podejmować inicjatywy mające na celu popularyzację wiedzy o Wszechświecie oraz potencjalnych zagrożeniach naturalnych i antropogenicznych, wynikających z praw rządzących geosystemem.